Zekerheid in zorg

7. Inkomen en uitgaven

inkomen en uitgaven

7. Inkomen en uitgaven

7.1.Beter met geld leren omgaan

7.1.1.Hulp bij beslissingen over geld

7.1.2.Schulden oplossen

7.2.Regelingen bij laag inkomen

7.2.1.Inkomensondersteuning door gemeente

7.2.1.1.Collectieve aanvullende verzekering

7.2.1.2.Kwijtschelding gemeentelijke belasting

7.2.1.3.Bijzondere bijstand

7.2.1.4.Maaltijdregeling

7.2.1.5.Stichting Leergeld

7.2.1.6.Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

7.2.1.7.Regeling maatschappelijke participatie ( Welzijnsbijdrage)

7.2.1.8.Individuele inkomenstoeslag  ( Langdurigheidstoeslag)

7.2.1.9.Normbedragen bijstand en vermogen

7.2.1.10Zorg- en huurtoeslag

7.2.1.11.Bijstand7.1 inhoucdsopgaven

7.2.1.12 Toeslag Ut Toeslag UWV

7.3.Regelingen bij zwangerschap

7.4.Kindregelingen

7.4.1.Kinderbijslag

7.4.2.Kindgebonden budget

7.4.3.Kinderopvangtoeslag

7.4.4.Inkomensafhankelijke combinatiekorting

7.5.Regelingen bij ziekte of beperking

7.5.1.Bijzondere bijstand (7.2.1.3.)

7.5.2.Belastingaftrek

7.5.3.Jonggehandicaptenkorting

7.5.4.Loondoorbetaling bij ziekte

7.5.5.Wajong

7.5.6.WIA

7.5.7.WW, IOW,IOAW,IOAZ

 

7.1.Beter met geld leren omgaan

7.1.1

7.1.1 Hulp bij beslissingen over geld

 • Wanneer u beter met geld wilt leren omgaan, kunt u het beste contact opnemen met de LEV groep.

http://www.levgroep.nl

 • Wanneer u iets niet weet, hulp nodig hebt om een formulier in te vullen enz.

http://www.levgroep.nl of ZCG

 • Belasting invullen:

Voor FNV leden: Tel 020-5816335 https://www.afspraakmakenfnv.nl/Maakafspraak.aspx

Voor leden van Houvast:  Ellie van de Kamp Belasting tel. nummer: 0492-363005  e-mail: ellie-kamp@live.nl

Voor leden SVG: http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=165

 • Vooral voor ouderen is het raadzaam om bij de notaris een zogenaamde wilsverklaring of levenstestament te regelen.

http://www.gerrits-vangulick.nl/, https://www.nutestament.nl/

 • Ook kunt u informatie inwinnen om een bewindvoerder aan te stellen. Meer informatie vindt u:

https://www.alleszelf.nl/voor-mensen-nooit-alleen/

 • Voor bewindvoerderschap kunt u ook contact opnemen met de LEVgroep in Gemert

http://www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=178

 

hand

7.1.2

7.1.2 Schulden oplossen

Hoe werkt schulddienstverlening?

Heeft u problemen met uw financiën? Neem dan contact op met iemand van de LEVgroep. Zij bekijkt samen met u hoe groot uw financiële probleem is en wat mogelijke oplossingen zijn. Als u het niet meer zelf kunt oplossen, dan vult de medewerker van de welzijnsorganisatie samen met u een vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat naar de gemeente Schulddienstverlening. U moet ook een toestemmingsformulier en bepaalde bewijsstukken bij Schulddienstverlening inleveren.

Na ontvangst van deze bewijsstukken krijgt u binnen 4 weken een uitnodiging voor een gesprek met een medewerker van Schulddienstverlening. Er wordt grondig gekeken naar uw financiële situatie, het ontstaan van uw problemen en welke mogelijkheden er zijn om uw financiële problemen aan te pakken. Afhankelijk van de ernst van uw financiële problemen, krijgt u de juiste ondersteuning. Bijvoorbeeld inkomensverruimende maatregelen, zoals bijzonder bijstand of speciale regelingen. Of kwijtschelding van o.a. gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting. Voorop staat dat u gemotiveerd bent om uw problemen zelf op te lossen.

Budgetbeheer en budgetcoaching

Soms is het noodzakelijk dat iemand anders tijdelijk uw inkomsten en uitgaven beheert. Deze persoon zorgt ervoor dat uw vaste lasten altijd worden doorbetaald. Zelf krijgt u dan een beperkt bedrag per week voor levensonderhoud. Tevens leert u dan onder begeleiding weer uw eigen geld te beheren.

7.2.Regelingen bij laag inkomen

7.2.1.Inkomensondersteuning door gemeente

7.2.1.1

7.2.1.1 Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

 Dit is een voordelige ziektekostenverzekering, want:

 • u krijgt korting op uw verzekeringspremie;
 • u profiteert van extra vergoedingen voor zorgkosten via deze zorgverzekering;
 • de gemeente verstrekt een bijdrage in de premie.

U komt in GB in aanmerking wanneer u niet meer verdient dan 120 % van de bijstand. ( Zie overzicht!)
Mensen met alleen AOW vallen onder deze regeling.

 

AOW-pensioen: https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/

Bruto AOW-bedrag Netto met heffingskorting Netto zonder heffingskorting
Alleenstaand € 1.173,33 € 1.107,04 € 888,87
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partnertoeslag € 807,88 € 762,24 € 612,07

Voor meer info kijk op: http://www.svb.nl

aoww

 

7.2.1.2

7.2.1.2 Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel met een laag inkomen kunnen een aanvraag bij de gemeente doen voor een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belasting. Bij een laag inkomen moet gedacht worden aan een inkomen op het minimum vergelijkbaar met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand (WWB).

U kunt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen voor:

 • (het basis bedrag van de) afvalstoffenheffing
 • Rioolrecht (vastrecht)

Voor bedrijfspanden (de zogenaamde niet-woningen) kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

U ontvangt uw aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen 2x per jaar.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen
 • Aanslag  waterschapslasten

Kwijtschelding van belasting moet u ieder jaar opnieuw aanvragen.

Iedereen die de aanslag(en) om financiële redenen moeilijk kan betalen, kan een verzoek tot kwijtschelding indienen. Wij raden aan iedereen met een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en zonder enig vermogen, een kwijtschelding aan te vragen.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

band

7.2.1.3

 

7.2.1.3 Bijzondere bijstand

Hebt u kosten die te hoog zijn voor uw inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering voor noodzakelijke en bijzondere kosten die u niet zelf kunt betalen.

Voor wie?

Iedereen kan een beroep doen op bijzondere bijstand! Alle mensen met een minimum- of laag inkomen komen in aanmerking. Het is geen vereiste dat u ook algemene bijstand ontvangt. Verder maakt het niet uit of u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt. Ook als u chronisch ziek bent of een handicap hebt, biedt bijzondere bijstand hulp.
Waarvoor kan ik bijzondere bijstand aanvragen?
Voorbeelden van kosten die vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand:

 • eigen bijdrage voor o.a. ziektekosten en thuiszorg
 • rechtsbijstand
 • bewindvoerderskosten
 • kosten voor fysiotherapie
 • dieetkosten op medisch voorschrift
 • kosten voor hulp in de huishouding

Dit is slechts een greep uit de bijzondere kosten die vergoed worden. Twijfelt u of u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand kan aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Waarvoor kan ik geen bijzondere bijstand aanvragen?

Voorbeelden van kosten die niet vergoed worden door de bijzondere bijstand:

 • alledaagse kosten (bijvoorbeeld: huur, gas, water, licht, boodschappen)
 • boetes (bijvoorbeeld: snelheidsovertredingen, zwartrijden in het openbaar vervoer)
 • alimentatieverplichtingen
 • kosten van geleden schade (bijvoorbeeld: brand- of autoschade)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand van Peel 6.1, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel.
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen

Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. In het overzicht van de inkomensnormen in uw gemeente kunt u zien of u in aanmerking komt.

De kosten die u vergoed wilt, moeten ook voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • de kosten moeten bijzonder zijn
 • de kosten moeten noodzakelijk zijn
 • de kosten moeten in Nederland gemaakt zijn
 • de kosten worden niet vergoed door anderen (bijvoorbeeld: uw werkgever of  ziektekostenverzekering)

Aanvragen

U kunt voor deze ondersteuning terecht bij de gemeente Gemert-Bakel. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Tip:

Veel mensen weten niet waar ze allemaal recht op hebben. Op www.nibud.nl/berekenuwrecht/ kunt u nagaan of u mogelijk in aanmerking komt voor bepaalde regelingen of tegemoetkomingen in de kosten.

 

7.2.1.4

7.2.1.4 Maaltijdregeling

Bent u niet in staat om zelf te koken? Dan kunt u een maaltijdregeling aanvragen.

Wat is maaltijdregeling?

Voeding speelt een belangrijke rol in ons leven. Een goed eetpatroon draagt bij aan onze gezondheid. Helaas is niet iedereen in staat om zelf elke dag te koken en boodschappen te doen. Denk hierbij aan ouderen, langdurig zieken en mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Daarom vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten voor een verse, houdbare of diepvriesmaaltijd. De vorm van de maaltijdregeling verschilt per gemeente.

Maaltijdregeling vraagt u aan via de bijzondere bijstand. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voldoen aan de inkomens- en vermogensnormen die gelden voor de bijzondere bijstand. Klik hier voor een overzicht van de inkomens- en vermogensnormen in uw gemeente.

U kunt op verschillende manieren een maaltijd krijgen. Zo kunt u maaltijden thuis laten bezorgen door maaltijdservices als Stichting LEVgroep (Vers aan Tafel), Savant Zorg, Onis en Culinique. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. U bent vrij om te kiezen bij welke maaltijdservice u maaltijden besteld. Daarnaast is het mogelijk om samen met anderen te eten. Denk hierbij aan gezamenlijk eten in een wijkgebouw, buurthuis of ontmoetingscentrum. Ook is mee-eten in verzorgingshuizen, serviceflats of woonzorgcentra een optie.

Omdat de kosten van een maaltijdservice vaak hoger zijn dan wanneer u zelf een maaltijd bereidt, worden deze kosten als bijzonder en noodzakelijk gezien. Enkel de meerkosten worden vergoed. De vergoeding is gelijk aan de prijs van de maaltijd min het bedrag dat voor
een zelfgemaakte maaltijd is opgenomen in de Nibud-prijzengids.

Kom ik in aanmerking?

 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel
 • u kunt vanwege gezondheids- of sociale redenen niet zelf uw maaltijden bereiden
 •  hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen, volgens de vastgestelde regels van de bijzondere bijstand (Gemert-Bakel).

 

7.2.1.5 Stichting leergeld7.2.1.5

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 83 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

http://www2.leergeld.nl/gemert/doe-een-aanvraag/leergeld

Ik wil zelf contact opnemen met Leergeld

Gebruik hiervoor het volgende telefoonnummer:

06 – 509 79 725

Of stuur een mailbericht naar:

leergeldgemert@gmail.com

 

7.2.1.6 Tegemoetkoming kosten kinderopvang7.2.1.6

Een tegemoetkoming is een bijdrage voor ouders in de kosten voor kinderopvang. Op dit moment zijn twee  regelingen van kracht.

 • een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI)

Een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI)

Hebt u een SMI en gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang? Dan kunt u hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Een SMI geeft aan geeft aan dat er in een gezin sprake is van een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking van ouder(s) of kind(eren). Daarom kan het noodzakelijk zijn enkele dagdelen per week gebruik te maken van kinderopvang. Een SMI heeft twee doelen:

 • het ontlasten van ouders met een handicap of chronische ziekte
 • het ondersteunen van kinderen die een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen

De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan de totale kosten van de kinderopvang. Een tegemoetkoming op basis van een SMI duurt maximaal zes maanden. Na zes maanden dient u zelf een structurele oplossing gevonden te hebben.

Voor wie?

In de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek kunnen alleen gezinnen met een SMI beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op basis van een SMI, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel
 • uw gezin heeft een SMI
 • u hebt geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst
 • u kunt geen beroep doen op een andere passende voorziening
 • het kind of de kinderen waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt, zit(ten) nog niet op het voortgezet onderwijs
 • de instelling waar u uw kind(eren) naartoe brengt, is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP)

 

7.2.1.7

7.2.1.7 Regeling maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie is de deelname van inwoners aan sociale, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. De gemeente Gemert-Bakel vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen stimuleren en sociale isolementen voorkomen. De hoogte van de bijdrage is maximaal €150,00 per gezinslid per jaar. Denk hierbij aan kosten als:

 • abonnementen en kaarten, voor o.a. bibliotheken, theaters en musea
 • contributies en lidmaatschappen, voor o.a. sport-, muziek- en buurtverenigingen
 • cursusgelden inclusief bijbehorende cursusmaterialen
 • eenmalige activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies

Dit is slechts een greep uit de kosten die vergoed worden. Twijfelt u of u voor bepaalde kosten wel of geen bijdrage kan aanvragen? Neemt u gerust contact met ons op.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor maatschappelijke participatie, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlandse of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel
 • u bent geen student
 • uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • uw vermogen is niet hoger dan de vermogensnorm

Of u in aanmerking komt voor een bijdrage hangt dus af van uw inkomen en vermogen. Een overzicht van de inkomens- en vermogensnormen in uw gemeente vindt u hier.

Aanvragen

Wilt u meer informatie of de regeling aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

 

7.2.1.8

 7.2.1.8 Individuele inkomenstoeslag

Hebt u al enkele jaren een laag inkomen en geen uitzicht op hogere inkomsten? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze regeling stond tot 1 januari 2015 bekend als langdurigheidstoeslag.

Wat is individuele inkomenstoeslag?

Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat één keer per jaar wordt uitgekeerd. De toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op hogere inkomsten. Bij het toekennen van de toeslag wordt rekening gehouden met uw sterke punten, vaardigheden en de inspanningen die u hebt verricht om tot inkomensverbetering te komen. Het bedrag is vrij te besteden. Hiermee kunt u apparaten kopen of vervangen die u anders moeilijk kunt betalen. Denk hierbij aan een koelkast, bankstel of wasmachine.

Voor wie?

Iedereen kan een beroep doen op individuele inkomenstoeslag! Alle mensen met een minimum- of laag inkomen komen in aanmerking. Het is geen vereiste dat u bijstand ontvangt. Verder maakt het niet uit of u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt. Ook als u chronisch ziek bent of een handicap hebt, biedt  individuele inkomenstoeslag hulp.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel
 • u bent ouder dan 21 jaar en niet pensioengerechtigd
 • u bent geen student
 • u hebt een langdurig laag inkomen en weinig vermogen
 • u bent niet in staat een hoger inkomen te krijgen
 • u heeft in de 12 maanden voor de peildatum geen individuele inkomenstoeslag ontvangen

Om vast te stellen of u een langdurig laag inkomen heeft, stelt de gemeente een peildatum vast. Dat is de datum waarop u de aanvraag heeft ingediend. De periode voorafgaand aan uw aanvraag is de referteperiode. Voor de gemeente bestaat deze periode uit drie of vijf jaar. Dat wil zeggen dat uw inkomen tijdens de referteperiode niet hoger mag zijn geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm.
Of u in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag hangt dus af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Voor een overzicht van de inkomensnormen en referteperiodes in uw gemeente kijkt u in de onderstaande tabel. Zie overzicht inkomensnormen.

Tabel 1: Overzicht inkomensnormen en referteperiodes individuele inkomenstoeslag 

Gemeente Inkomen in verhouding tot de bijstandsnorm Referteperiode
Gemert-Bakel Tot 110% van de voor u geldende bijstandsnorm 36 maanden (3 jaar)

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afgestemd op de samenstelling van een gezin. Kijk in tabel 2 voor de hoogte van de individuele inkomenstoeslag per gezinssituatie.

Tabel 2: Hoogte individuele inkomenstoeslag

Gezinssituatie Bedrag
Gehuwden/samenwonenden* €522,-
Alleenstaande ouders €469,-
Alleenstaande €365,-

* Voor gehuwden/samenwonenden geldt dat beide partners aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen. Als één van de partners geen recht heeft op individuele inkomenstoeslag, krijgt de partner die wel recht heeft op de toeslag de vergoeding die geldt voor een alleenstaande ouder.

Kijk hier voor meer informatie.

Aanvragen

Individuele inkomenstoeslag vraagt u aan bij de gemeente. U kunt het ingevulde formulier ook afgeven bij de balie van de gemeente.

7.2.1.9

 

7.2.1.9 Normbedragen bijstand en vermogen

Wanneer komt u in aanmerking voor minimaregelingen zoals collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand of kwijtschelding eigen bijdrage wmo?

 Gemert-Bakel

 Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen, mag uw inkomen niet hoger zijn dan de bedragen in tabel 4. Indien u pensioengerechtigd bent, kijkt u in tabel 5. Verblijft u in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) zoals een verpleegtehuis, verzorgingshuis, woongroep of GGZ-instelling? Kijk dan in tabel 6.

Bijstand en vermogen

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente of u niet te veel vermogen bezit, zoals spaargeld. heeft u meer vermogen dan toegestaan, dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand totdat u dit geld heeft opgemaakt. het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie

Hieronder staan de bedragen die u maximaal mag hebben in 2018 (bedragen gelden ook bij bijzondere bijstand):

Gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouder

€ 12.040,00

Alleenstaande  

€   6020,00

 

Wanneer heb ik met een eigen huis recht op bijstand ?

Met een eigenhuis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand.

Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden. Waar u nog meer aan moet voldoen hangt af van de overwaarde van uw huis.

Is die hoger of lager dan €50.800,00 ? Heeft u een woonboot of woonwagen ? Dan gelden de zelfde regels.

 

tabel 5

 

11 Een pas Vooruit

Het winkelpasje vraagt men aan bij de LEVgroep. De LEVgroep toetst de bestedingsruimte in het inkomen. Hier zijn regels voor. Waarde varieert van € 75,00 tot € 125,00 per maand.

7.2.1.10

 

7.2.1.10 Huur- en zorgtoeslag

Hoeveel zorgtoeslag/huurtoeslag krijg ik?

Maak een proefberekening voor de zorgtoeslag/huurtoeslag op www.toeslagen.nl

7.2.1.11 Bijstand7.2.1.11

Wat is de bijstandsnorm?
De bijstandsnorm geeft aan hoeveel bijstand u kunt krijgen. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 januari en 1 juli wat de nieuwe normbedragen zijn.
Bijstandsnormen zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/bijstand

 

7.2.1.12

 

7.2.1.12 Toeslag op uitkering of loon door UWV

Wanneer u uitkering van het UWV door ziekte of arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan het sociaal minimum dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag tot dat sociaal minimum.
Kijk op: www.uwv.nl
uwv

7.3

 

7.3 Regelingen bij zwangerschap

ZEZ-uitkering is een soort zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. Met een ZEZ-uitkering kunt u op tijd stoppen met werken als u zwanger bent. Ook hoeft u na de bevalling niet meteen weer aan het werk te gaan. Kijk dan bij ZEZ-uitkering.

Babyuitkering voor tienermoeders

Een babyuitkering is een maandelijks bedrag voor tienermoeders, bedoeld voor de verzorging van de baby. De uitkering wordt ook wel ‘Bijstand voor inwonende tienermoeders’ genoemd.

Wie krijgt een babyuitkering?

NIet iedere gemeente heeft een babyuitkering. En er gelden verschillende regels en voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de moeder jonger is dan 18 jaar, alleenstaand en bij haar ouders inwoont. De babyuitkering stopt als de moeder 18 jaar wordt. Als zij dan werkeloos is, kan de gemeente bekijken of een leerwerktraject mogelijk is.

Babyuitkering in uw gemeente?

U kunt bij uw gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn voor tienermoeders onder de 18 jaar.

babay

 

7.4.1

 7.4.Kindregelingen

7.4.1 Kinderbijslag

Kindregelingen

In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden. Alleenstaande ouders in de bijstand worden gestimuleerd om te gaan werken.

In 2017 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden. Alleenstaande ouders in de bijstand worden gestimuleerd om te gaan werken.
Zie: www.rijksoverheid.nl/2016/12/23

 

flesje

7.4.2

7.4.2 Kindgebonden budget

U kunt kindgebonden budget krijgen als u met uw gezin in het buitenland woont en in Nederland werkt. Dit is ook zo als met uw gezin in Nederland woont en in het buitenland werkt. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als iemand die in Nederland woont en werkt.

 

7.4.3....

 

 7.4.3 Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is geld van de overheid voor ouders met kinderen in de kinderopvang.

Wie kan deze toeslag krijgen?

De kinderopvangtoeslag is beschikbaar voor werkende ouders, alleenstaande ouders, co-ouders, pleegouders en adoptieouders. De precieze voorwaarden vindt u op Rijksoverheid.nl.

Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?schooltas

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan op Toeslagen.nl. Wacht niet te lang: u moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Op de website van de Belastingdienst staan adressen van toeslagenservicepunten bij u in de buurt.

 

7.4.4

 

 7.4.4 Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ouders die voor kinderen onder de 12 jaar zorgen en daarnaast werken kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. De korting betekent dat zij minder belasting en premies betalen. De hoogte van de combinatiekorting hangt af van het inkomen. De Rijksoverheid wil ouders hiermee stimuleren om (meer) te gaan werken. Ouders vragen de combinatiekorting aan bij de Belastingdienst via hun belastingaangifte.

U vraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan door aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst of met het aangifteformulier. De Belastingdienst past zelf de korting toe als u daarvoor in aanmerking komt.

7.5.2

7.5.Regelingen bij ziekte of beperking

7.5.2 Belastingaftrek

Een handig overzicht vindt u op www.meerkosten.nl

 

 

7.5.3

7.5.3 Jonggehandicaptenkorting

Regelingen bij ziekte/beperking

Dit is een belastingvoordeel voor mensen die vanaf jongere leeftijd een beperking of ziekte hebben waardoor zij niet (volledig) kunnen werken. Dankzij de korting betaalt u minder belasting over uw inkomen of uitkering. U houdt dus meer geld over.

Veel jonggehandicapten krijgen de korting al omdat UWV het bedrag verrekent met de Wajong-uitkering. En soms verrekent de werkgever de korting met het loon. U kunt dit nakijken op de formulieren van UWV of navragen bij uw werkgever.

7.5.4

 

7.5.4 Loondoorbetaling bij ziekte

Ziektewet (loondienst): Meestal 1e jaar 100%, 2e jaar 70%

Na twee jaar nog ziek:

1 Werkgever zoekt naar andere functie binnen bedrijf.

2 Vervangend werk is niet  aanwezig of u bent te ziek: aanvraag WIA

ziek

7.5.5

7.5.5 Wajong

De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. En hulp nodig hebben bij het vinden of houden van betaald werk. Jonggehandicapten kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als zij niet kunnen werken.

De Wajong is op 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. Jonggehandicapten kunnen alleen nog een Wajong-uitkering aanvragen als ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, dus helemaal niet zullen kunnen gaan werken. Andere mensen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit de Participatiewet.

Drie varianten Wajong

De Wajong is veranderd in 2010 en in 2015. We kennen daarom drie varianten: oude Wajong, nieuwe Wajong en Wajong 2015 (onder de Participatiewet). Mensen die onder de oude of nieuwe Wajong vallen, houden bepaalde rechten uit de oude regelingen. UWV legt uit wat de nieuwe Particpatiewet betekent voor hen:

 • Oude Wajong (mensen die voor 1-1-2010 in de Wajong zijn gekomen)
 • Nieuwe Wajong (mensen die tussen 1-1-2010 en 1-1-2015 in de Wajong zijn gekomen)

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat u alleen nog Wajong kunt aanvragen als u nu en in de toekomst geen mogelijkheden meer heeft om te werken. Zie de website van UWV voor meer informatie over de Wajong.

 

7.5.67.5.6 WIA

 

 WIA, WGA en IVA?

WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

U vraagt de WIA-uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u bij werkloosheid een WW uitkering. Het is lastig, zeker als oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte, een baan te vinden. Na twee jaar, komt u, afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen, mogelijke in de bijstand.

Wanneer u 35% of minder arbeidsongeschikt bent, bent u arbeidsgeschikt, geen WGA uitkering.

 

 

7.5.7 WW, IOW, IOAW, IOAZ7.5.7

WW:

In de Wet “Werk en Zekerheid” wordt de WW uitkering vanaf 1 januari 2016 teruggebracht naar maximaal 2 jaar. (Was maximaal 38 maanden)

Voor IOAZ, IOAW en IOW zie www.rijksoverheid.nl/inhoud/IOAW

 

 

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd.