Zekerheid in zorg

wetgevingWetgeving, dwangsom, bezwaar en beroep

10.    Wetgeving, dwangsom, bezwaar en beroep
10.1. Wetgeving
10.2. Klacht, bezwaar en Beroep
10.3. Wet Dwangsom

10.1.wetgeving10.1 Wetgeving

Rijksoverheid

WMO Wet:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_12-02-2016

Uitvoeringsbesluit WMO Wet:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035733/geldigheidsdatum_12-02-2016

Uitvoeringsregeling van de WMO Wet:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036096/geldigheidsdatum_12-02-2016

 

Gemeente Gemert Bakel

WMO Verordening en toelichting door de gemeenteraad vastgesteld:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-78554.html

Nadere regeling en toelichting  uitvoering WMO door college van B.en W. vastgesteld:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-78562.html

 

10.2.klacht10.2. Klacht- Bezwaar – Beroep

Klacht indienen tegen de gemeente (Peelgemeenten)

http://www.peel6-1.nl/peel/Site-Root/%281004325%29-Welkom-op-de-Peel-61-site/%281004325%29-Welkom-op-de-Peel-61-site-Peel-61/Klachten-en-bezwaar/Een-klacht-indienen

         Bezwaar indienen tegen een besluit van de gemeente (Peelgemeenten)

Als u het niet eens bent met een besluit of beschikking van Peelgemeenten, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Uw bezwaarschrift stuurt u aan:

Het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente.

Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder:

  • uw naam en adres
  • datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden (argumenten) van het bezwaar.

 

Advies en Hulp bij het indienen van een bezwaarschrift:

Wilt u een bezwaarschrift indienen omdat u het niet eens bent met het besluit van de gemeente (6.1), dan kunt u advies vragen bij:

  • Uw rechtsbijstandsverzekering
  • Cliëntondersteuner
  • ZCG

Wanneer u een bezwaarschrift indient dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook dan kunt zich laten assisteren door een adviseur.

Beroep instellen bij de rechtbank tegen de gemeente.

https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Beroepsprocedure.aspx#19314d46-5dcc-44b3-a72d-07d6184548ff0

10.3. wet dwangsomWet Dwangsom

Dwangsom bij te laat beslissen

Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Hierdoor kunnen burgers trage besluitvorming van bestuursorganen tegengaan.

Overheid moet op tijd beslissen

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn.

Beslistermijn voor aanvragen

Een voorbeeld van een aanvraag, is een aanvraag van kinderbijslag of een horecavergunning.

Voor aanvragen geldt een wettelijke of redelijke termijn. Staat de beslistermijn niet in de wet? Dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Hierbij speelt onder meer de complexiteit van de zaak een rol. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

In sommige gevallen wordt de beslistermijn uitgesteld. Dit kan als het bestuursorgaan meer informatie nodig heeft, bijvoorbeeld van een buitenlandse instantie. Het bestuursorgaan moet de indiener van de aanvraag hierover informeren.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/inhoud/dwangsom-bij-te-laat-beslissen

 

Het formulier is gemakkelijk in te vullen. Zie hieronder:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/documenten/formulieren/2008/11/11/formulier-ingebrekestelling

 

Peelgemeenten, Zorg en ondersteuning
Postbus 3
5750 AA Deurne

Datum:_________________

Klachtenformulier

 

Vul dit formulier in als u een klacht wilt indienen over de handelswijze van ( een medewerker) Peelgemeenten.

Bent u het niet eens met een besluit of beschikking en wilt u daartegen een bezwaarschrift indienen? In de beschikking staat uitgelegd hoe u bezwaar in kunt dienen.

Mijn klacht gaat over:                         Peelgemeenten houdt zich niet of onvoldoende aan de gemaakte afspraken

De informatie die ik heb gekregen was fout gebrekkig of onvolledig

Ik krijg geen of veel te laat antwoord van Peelgemeenten

Ik voel mij niet goed behandeld door een afdeling of medewerker van Peelgemeenten

( Aankruisen wat van toepassing is.)

Het voorval heeft plaatsgevonden op:_____________________________

Ik heb hierover contact gehad met:________________________________

Toelichting op mijn klacht ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam:_________________________________

Straat:_________________________________

Postcode:_______________________________

Woonplaats:_____________________________

Burgerservicenummer:_____________________

Telefoonnummer:_________________________

E-mailadres:______________________________